Roskiáda 2022

Pojeďte s námi  21.-23.10. do Nymburka na Roskiádu- sportovní hry pacientů s roztroušenou sklerózou. Pro pacienty z Libereckého kraje máme zvýhodněnou cenu, více informací na roska-liberec@seznam.cz, neváhejte nás kontaktovat.

5.ROSKIÁDA – SPORTOVNÍ HRYsoutěž pacientů s roztroušenou sklerózou

PROPOZICE

Motto a cíl  
Povzbudit nemocné k pohybové aktivitě, posilovat jejich sebevědomí, vyměňovat si zkušenosti, utužovat vzájemné vztahy. V pátek po zahájení bude setkání společenské a kulturní, v  sobotu především sportovní a informační. Obě části jsou pro pacienty s RS významné a důležité.

Pořadatel  
Unie ROSKA – česká MS společnost, z.s., Křižíkova 167/50, 186 00 Praha 8 Karlín, www.roska.eu

Datum konání  
21. – 23. října 2022, hlavním dnem sportovních soutěží je sobota 22. 10. 2022.
21. 10. 2022 od 15.00 –  celorepublikové setkání volených delegátů  
Místo konání
Sportovní centrum Nymburk

Hlavní organizační tým

Předseda: Ing. Jiřina Landová, předseda VR Unie ROSKA – české MS společnosti,z.s.
Členové: Vlasta Blatná, Miriam Svatá, Jitka Večeřová
Hlavní rozhodčí: Daniel Pánek
Ostatní rozhodčí: delegováni pořadatelem – dle možností nezávislosti na soutěžících
Lékařská služba: zajistí pořadatel, Petra Štrausová, zdravotní sestra  

Soutěže

Ve všech disciplínách probíhá soutěž jednotlivců. V každé disciplíně soutěží zvlášť ženy a muži. Většina disciplín je v hale, plavecká soutěž v bazénu, vrh koulí na venkovním hřišti dle počasí.

  • 1. Stolní tenis      vyřazovacím způsobem
  • 2. Hod míčem na koš     6 hodů soutěžních
  • 3. Střelba hokejkou     6 střel
  • 4. Kop na branku     6 kopů
  • 5. Hod míčkem do koše ze sedu   5 hodů
  • 6. Šipky       2 série po třech hodech  
  • 7. Plavání     25 m na čas volný styl
  • 8. Vrh koulí      2 pokusy
  • 9. Boccia       vyřazovacím způsobem                                          
  • 10. hod kroužky na cíl     5 hodů

Boccia – turnaj 3členných družstev vyřazovacím způsobem na 2 vítězné hry (2:0, 2:1). Z každé Rosky pouze 1 družstvo. Přihláška na turnaj – 3 členové a 2 náhradníci.Hodnocení soutěžících:  Rozhodčí vede soutěž podle dané situace ve své disciplíně. Výkony soutěžících vyhodnocuje podle daných pravidel, výsledky zapisuje do seznamu.  Po skončení výkonu posledního soutěžícího své disciplíny vyhodnotí výsledky a předá hlavnímu rozhodčímu.  První 3 místa každé disciplíny jsou ohodnocena bodově, u plavání je vyhodnocen čas, získaný počet bodů resp. čas rozhoduje o nejlepším soutěžícím. (Podrobněji v pravidlech soutěže).Stolní tenis a boccia družstev jsou samostatné disciplíny. Pořadatel si vyhrazuje právo změny.

Kategorie   muži, ženy vč. vozíčkářů, v boccii 3členná družstva

Podmínky účasti 

Soutěžit mohou pouze pacienti s RS. Nemocní přihlášení do soutěže odpovídají ztrátou získané medaile za nepravost diagnózy.

Přihlášky

 1. Přihlášky do 20. 9. 2022 na formuláři, který bude také na www.roska.eu.

2. Později zaslané přihlášky nebudou akceptovány – mohou být vedeni pouze jako náhradníci.

3. Při stornu přihlášky do 21. 9. 2022 doručeném na mail:roska.ji@centrum.cz   platí tyto podmínky: Vrácení platby. Při pozdějším stornu je nutné zajistit náhradníka, jinak storno poplatky, dle platných podmínek sportovního centra  

Účastnický poplatek 900Kč pro soutěžící s diagnózou RS – členové Rosek a doprovody ZTP/P – zahrnuje2x ubytování a stravování od páteční večeře do nedělní snídaně, pitný režim, startovné a kulturní

   1 000 Kč – pro soutěžící s diagnózou RS – nečlen Rosek– zahrnuje vše viz výše.
Při hromadné platbě bankovním převodem nejpozději 21. 9. 2022 zašle vedoucí pobočného spolku v den platby seznam účastníků.  
Číslo účtu 250975556/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte „Roskiáda“ a vaše jméno. Účastnický poplatek je výjimečně splatný v hotovosti při prezenci.
Lze také vystavit fakturu.  


Poplatek pro ostatní 2 000
 Kč zahrnuje 2x ubytování a stravování od páteční večeře do nedělní snídaně, pitný režim, kulturní program (pouze v případě volných míst – pro rodinné příslušníky, příznivce…).

Prezence 

V pátek 21.10. 2022 od 14.00hodin. Vedoucí jednotlivých spolků zkontrolují již hromadně zapsané účastníky podle seznamu. Uhradí zbývající účastnický poplatek. Obdrží pro přihlášené účastníky pásky na ruku. Ubytování je možné v pátek od 16.00 hodin.

Losování

 Bude provedeno v disciplíně stolního tenisu. Rozpis bude vyvěšen na informační tabuli v hale v prostoru vyhrazeném pro stolní  tenis.

Losování proběhne i v soutěži družstev v boccii. Rozpis bude v prostoru vyhrazeném pro bocciu.

Vyhodnocení          

 1. kategorie ženy jednotlivci                2. kategorie muži   3.kategorie 3členné družstvo

Protesty

 Písemně do 20 minut po zveřejnění výsledků, s vkladem 200,– Kč do rukou hlavního rozhodčího. Při uznání protestu se vklad vrací. Nezapomeňte, že se jedeme pobavit a zasportovat si.  

Vyhlášení výsledků 

Po skončení všech soutěží a vyhodnocení při kulturním večeru.

Odměny 

První tři účastníci v každé disciplíně dostanou medaile a diplomy.

Technická ustanovení 

1. Soutěže probíhají dle pravidel vypsaných pořadatelem.
2. Pravidla jednotlivých disciplín a systém hodnocení budou zveřejněna na www.roska.eu a také písemně u rozhodčích jednotlivých disciplín v místě konání.
3. Pořadatel si při nadměrném počtu přihlášených vyhrazuje právo omezení účasti a změny propozic.

 Ostatní ustanovení.

Účastník souhlasí se zveřejněním své osoby prostřednictvím médií i videa. Pořadatel se zavazuje nezveřejnit bez souhlasu účastníka osobní údaje podléhající ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. V případě nejasností nebo sporu platí propozice zveřejněné na stránkách pořadatele.2. Pořadatel zajistí pro účastníky židle pro odpočinek v průběhu soutěží.

Povinnosti účastníka    

1. Dodržovat pokyny organizátora, pořadatelů a rozhodčích.
   2. Dodržovat fair-play
3. Účastník vstupem do soutěže stvrzuje, že se seznámil s propozicemi
   soutěže a pravidly jednotlivých disciplín.
   4. Soutěžící jsou si vědomi, že účast je na vlastní nebezpečí.
   5. Preventivní opatření v souvislosti s výskytem  – certifikáty o vakcinaci, testy před podmínek k 20.10.2022

Pojištění 

Pořadatel nemá možnost hromadného pojištění. Každý účastník je si vědom, že za případné úrazy nese zodpovědnost sám. Pořadatel doporučuje účastníkům se individuálně pojistit.

Zdravotní zabezpečení

 První pomoc bude zajištěna ve sportovním areálu.

Ubytování  

Je zajištěno přímo ve Sportovním centru Nymburk.

Doprava 

Dopravu si účastníci zajišťují sami. V pátek jezdí od hlavního nádraží do zastávky Nymburk, sportovní centrum linkové autobusy.
Po dohodě je možnost zajistit odvoz pátek / z vlakového nebo autobusového nádraží na místo konání dle objednání. I v neděli bude možnost odvozu na vlakové nádraží dle objednání. Při dnešních cenách benzínu si odvoz budete hradit. Předem nahlásit už do přihlášek.  

Stravování

Pro přihlášené soutěžící i doprovod zajišťuje a hradí pořadatel.
Snídaně 8.00 – 9:00 hod.
Oběd    12.00 – 13.00 hod.  
Večeře 18.00 – 19.00 hod.

Informace a kontakty:
 Vlasta Blatná, vlastablatna@seznam.cz, tel.: 731 226 436,  

             Jitka Večeřová, roska.ji@centrum.cz, tel.: 724 594 131,